Gedragscode

Orchideeën zijn een kwetsbare en bedreigde plantengroep. Tot 2017 waren alle inheemse orchideeën wettelijk beschermd maar met ingang van de nieuwe Wet Natuurbescherming zijn nog slechts een beperkt aantal inheemse orchideeën wettelijk beschermd. Dat wil niet zeggen dat onachtzaam met orchideeën kan worden omgegaan, in tegendeel. Leden van de WEO dragen dan ook de verantwoordelijkheid om zeer voorzichtig met de planten in de natuur en gegevens van vindplaatsen om te gaan.

Alle leden dienen zich aan de volgende gedragscode te houden:

  1. Men dient zich te gedragen conform binnen- en buitenlandse wettelijke bepalingen ten aanzien van natuur-, soort- en biotoopbescherming
  2. Via de WEO verkregen informatie over orchideeënvindplaatsen mag niet worden gedeeld met derden
  3. Men dient zich in de natuur voorzichtig en verantwoordelijk gedragen, ook bij het fotograferen.